+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

„Dynamiczna Polska” rozwija innowacje

Wiadomosci  MS 2013-01-16 10:57

Stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i współpracy przedsiębiorstw, administracji i nauki to główny cel Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG). 15 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w sprawie dokumentu przygotowanego w MG.

Głównym założeniem SIEG jest przygotowanie odpowiednich warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw oraz sektora nauki i administracji, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność naszej gospodarki.

Strategia zakłada realizację następujących celów:

1) dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki,

2) stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy,

3) wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców,

4) wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.

Poszczególne działania będą realizowane przez administrację centralną we współpracy z przedsiębiorcami i ich organizacjami, jednostkami naukowymi i samorządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi. Obok systemowych działań legislacyjnych w różnych obszarach planowane są również zmiany w samym funkcjonowaniu krajowej polityki innowacyjnej, a także bezpośrednie wsparcie w postaci programów finansowanych ze środków publicznych.

Dokument postuluje dalsze upraszczanie prawa gospodarczego i procedur administracyjnych, w tym prawa upadłościowego, ukierunkowanie wydatków publicznych na działania rozwojowe, czy też zwiększanie podaży i dostępności kapitału prywatnego i publicznego na rynku finansowym. Poprawiony powinien być także system zachęt fiskalnych wspierających prowadzenie działalności B+R+I.

Strategia zakłada też wprowadzenie zintegrowanej i kompleksowej polityki innowacyjnej, która będzie oddziaływać jednocześnie na różne aspekty tworzenia nowoczesnych projektów m.in. w zakresie przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej, rozwoju bazy i kadry naukowej, transferu wiedzy czy zamówień publicznych i PPP. Wymagać to będzie również uspójnienia programów wsparcia oraz współpracy wszystkich uczestników życia gospodarczego.

Programy bezpośredniego wsparcia skoncentrowane będą głównie na obszarach o największym potencjale wzrostu. Powstaną one przy wykorzystaniu m.in. wyników projektów typu foresight, ewaluacji, czy analiz specjalizacji naukowej, technologicznej i gospodarczej. W efekcie zwiększą się środki na badania i rozwój. Większy będzie też udział zaawansowanych technologicznie wyrobów i usług w produkcji i eksporcie.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”

***

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG) została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, SIEG jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych realizujących zapisy średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020. Pod względem celów jest ona również spójna z założeniami unijnej strategii rozwoju Europa 2020

Źródło: mg.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu