+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Projekt budżetu przyjęty

Wiadomosci  MS 2011-09-27 16:40

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy budżetowej na rok 2012, przedłożony przez ministra finansów. Projekt zakłada, że dochody wyniosą 292 mld 813 mln zł, wydatki nie będą wyższe niż 327 mld 813 mln zł, a deficyt nie przekroczy 35 mld sł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich. Tutaj dochody wyniosą 72.570.113 tys. zł, a wydatki – 77.104.059 tys. zł. Jeśli chodzi o planowane przychody z prywatyzacji, to szacuje się, że w 2012 roku wyniosą one 10 mld zł.\r\n

Prognoza dochodów na 2012 rok skonstruowana została przy założeniu realnego wzrostu PKB na poziomie 4 % oraz planowanych zmian systemowych. Na potrzeby projektu budżetu na 2012 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost zatrudnienia w gospodarce (1,3 proc.), realny wzrost PKB (o 4 proc.); średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,8 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 3 proc.), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (2,9 proc.).

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2012 r. będą to: zmiany podatku akcyzowego na węgiel i koks; korzystne dla podatników zmiany w zakresie płatności zaliczek na podatki dochodowe od działalności gospodarczej; wzrost akcyzy na papierosy o 4 proc.

Dochody podatkowe wyniosą 267.570.010 tys. zł, tj. o 8,1 proc. nominalnie więcej niż w 2011 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z następujących podatków:

a) VAT – 132.500.000 tys. zł (o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.)
b) akcyza – 61.623.000 tys. zł (wzrost o 5,0 proc.)
c) CIT – 29.600.000 tys. zł(wzrost o 19,4 proc.)
d) PIT – 42.400.000 tys. zł (wzrost o 9,6 proc.).


Dochody niepodatkowe wyniosą 23.472.569 tys. zł. Będą to:

a)dochody z cła – 1.754.000 tys. zł
b) dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku – 4.153.500 tys. zł
c) opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe – 15.158.153 tys. zł
d) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.406.916 tys. zł.

Prognozuje się, że dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.770.421 tys. zł.Do ustalenia wydatków budżetowych na 2012 r. zastosowano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły jest utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Poziom wydatków oszacowano na podstawie m.in. następujących założeń:
wydatki na obronę narodową – co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,2 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2012 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmuje skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011 r. oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 3,8 proc. od września 2012 r.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Limit wydatków budżetowych na 2012 rok jest wyższy o 4,6 proc. od planowanego na 2011 r.

Na wydatki złożą się:

a) dotacje i subwencje – 156.451.195 tys. zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.295.350 tys. zł,
c) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 60.578.929 tys. zł,
d) wydatki majątkowe – 14.909.893 tys. zł,
e) obsługa długu Skarbu Państwa – 43.084.900 tys. zł,
f) środki własne UE – 16.383.586 tys. zł;
g) współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 13.109.147 tys. zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach będą stanowić dotacje i subwencje (47,7 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,5 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13,1 proc.).

W 2012 r. realizowane będą 64 programy wieloletnie, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 6.170.303 tys. zł.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu