+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Trwa 66. posiedzenie Sejmu

Wiadomosci  MS 2014-04-24 11:15

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez Irenę Tomaszak-Zesiuk, która objęła mandat po zmarłej 1 kwietnia br. posłance Krystynie Pośledniej. W pierwszym dniu obrad posłowie będą pracowali m.in. nad dwoma rządowymi projektami regulującymi kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Sejm rozpatrzy też projekt ustawy przewidującej utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej. Posłowie zajmą się też przedstawionymi przez rząd zmianami w ustawie o systemie oświaty, które wprowadzają darmowy podręcznik dla uczniów. Rozpatrzą też senackie propozycje poprawek do ustawy o świadczeniach rodzinnych, która podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto Izba rozpatrzy w drugim czytaniu poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego. Projekt uchwały przypomina, że w kwietniu mija 10 lat od jego śmierci. Z tej okazji Sejm oddaje hołd i czci pamięć „wielkiego artysty i zasłużonego dla ojczyzny Polaka”. Sejm wyraża też przekonanie o „niezwykłej roli tego wybitnego poety w polskiej kulturze i Jego szczególnym udziale w kształtowaniu marzeń wolnościowych”. Projekt wpłynął do Sejmu 14 marca 2014 r. jako inicjatywa uchwałodawcza grupy posłów KP PO. 25 marca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu, która 2 kwietnia 2014 r. przyjęła go z poprawkami. Komisja zaproponowała skrócenie tekstu, wprowadzenie do niego zmian stylistycznych oraz zmianę tytułu. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Zofia Ławrynowicz.

W porządku prac Izby znajdą się dwa rządowe projekty związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, rozpatrywane w drugim czytaniu.

Pierwszy z nich przewiduje zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią szybszą budowę terminalu. Uproszczone mają być m.in. procedury uzyskiwania zezwoleń administracyjnych oraz pozyskiwania gruntów niezbędnych do budowy gazoportu. Projekt rozszerza listę inwestycji towarzyszących terminalowi LNG i umożliwia budowę strategicznej infrastruktury przesyłowej, niezbędnej do jego funkcjonowania. Chodzi o stworzenie spójnego systemu gazociągów, które umożliwią pełne wykorzystanie możliwości terminalu, a w konsekwencji zapewnią korzystanie z gazu odbiorcom w całej Polsce oraz umożliwią eksport tego surowca. Projekt rozszerza kompetencje wojewody. Ma być on organem prowadzącym egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji lokalizacyjnej oraz podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do zgłaszania zmian w publicznych rejestrach. W projekcie unormowano także procedury ustalania wysokości odszkodowania za wywłaszczenie oraz ograniczenie korzystania z nieruchomości. Rząd przyjął projekt 11 lutego 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 3 marca 2014 r., a 11 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki. W przyjętym 2 kwietnia 2014 r. sprawozdaniu komisja proponuje przyjąć projekt z poprawkami legislacyjno-redakcyjnymi. Zaproponowała ponadto rozszerzenie listy inwestycji towarzyszących, które mogłyby być realizowane na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla budowy magazynów gazu o pojemności nie mniejszej niż 250 mln m3. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Mirosława Nykiel.

Drugi to projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wdraża postanowienia dyrektywy Rady 2009/119/WE nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych. Przyjęte rozwiązania mają poprawić konkurencyjność polskiego sektora naftowego przez zmianę podziału obciążeń, związanych z funkcjonowaniem systemu zapasów, między sektorem naftowym oraz organami publicznymi. Koszt funkcjonowania systemu nadal będzie obciążał podmioty sektora naftowego, jednak większą niż obecnie część obowiązków związanych z organizacją systemu zapasów interwencyjnych przejmie organ publiczny – Agencja Rezerw Materiałowych. Główne zmiany w systemie zapasów interwencyjnych dotyczą m. in. sposobu obliczania ilości zapasów interwencyjnych i ich struktury produktowej oraz dostępności zapasów interwencyjnych. Ponadto projekt nakłada na Agencję Rezerw Materiałowych obowiązek tworzenia i utrzymywania „zapasów agencyjnych” i wprowadza możliwość utworzenia w ich ramach „zapasów specjalnych”. Projekt dotyczy także m.in. zasad wykonywania obowiązków sprawozdawczych. Rząd przyjął projekt 14 stycznia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 14 lutego 2014 r. 27 lutego 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 12 marca 2014 r. Ze względu na dużą liczbę poprawek prace były kontynuowane na posiedzeniach komisji 13 i 20 marca. Na posiedzeniu 28 marca 2014 r. Komisja przyjęła sprawozdanie proponując wprowadzenie poprawek, polegających m. in. na zmianie wymagań dla magazynów, w których przechowuje się zapasy interwencyjne. Sprawozdanie przedstawi poseł Andrzej Czerwiński.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zmienia zasady zakupu mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zgodnie z proponowaną nowelizacją bonifikata przy wykupie lokalu dla żołnierza lub m.in. mieszkającego z nim członka rodziny wyniesie 95 proc., a w przypadku pracowników wojska 90 proc. Obecnie, od 1 stycznia 2013 r., wysokość ulgi dla tych grup wynosi odpowiednio 60 i 30 proc. Projekt przywraca zatem regulacje, które obowiązywały do końca 2012 r. Według wnioskodawców zmiany wprowadzone od 2013 r. miały zmniejszyć różnice między uprawnieniami osób wykupujących mieszkania, a wybierających odprawę mieszkaniową, tj. pieniądze wypłacane w określonych przypadkach żołnierzom odchodzącym z wojska, którzy nie wykupują lokalu służbowego. Jednak, jak wskazują autorzy projektu, nowe rozwiązania spowodowały spadek zainteresowania wojskowymi mieszkaniami, przez co m.in. WAM nie uzyskała środków w przewidywanej wysokości na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Celem projektu jest również ułatwienie zamiany wojskowych mieszkań. Aktualnie pracownik cywilny może zamienić lokal, ale tylko na mieszkanie zajmowane przez żołnierza zawodowego. Proponowana nowelizacja zakłada, że osoba cywilna mieszkająca w lokalu z zasobów WAM będzie mogła zamienić go z inną osobą, która także nie jest żołnierzem zawodowym. Projekt wpłynął do Sejmu 6 grudnia 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 11 lutego 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 21 lutego 2014 r., a następnie projekt trafił do Komisji Obrony Narodowej. W sprawozdaniu przyjętym 2 kwietnia 2014 r. komisja zaproponowała przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i korygującym. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Paweł Suski.

Przedmiotem prac posłów będzie także rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza do polskiego prawa postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wdraża także inne unijne przepisy dotyczące gospodarki wodnej - dyrektywy: powodziową, o wodach podziemnych, ściekową, OOŚ (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), ptasią i siedliskową. Chodzi o usunięcie naruszeń prawa Unii Europejskiej w tym obszarze. Proponowana nowelizacja m.in. wprowadza definicje zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej - np. „dobrego potencjału ekologicznego”, „dobrego stanu chemicznego wód podziemnych”, „dobrego stanu ekologicznego”, „dobrego stanu ilościowego wód podziemnych”. Zgodnie z projektem ochrona wód ma umożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych określonych w Prawie wodnym, a także poprawę jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Projektowane przepisy umożliwią też podejmowanie koniecznych działań w przypadku zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych w każdym momencie, a nie wyłącznie przy opracowywaniu projektu programu wodno-środowiskowego kraju. Rząd przyjął projekt 14 stycznia 2014 r. Do laski marszałkowskiej wpłynął on 29 stycznia 2014 r. 4 lutego 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 20 lutego tego roku. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 3 kwietnia 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała między innymi rozszerzenie przepisów ułatwiających aktualizację programów środowiskowych kraju w przypadku uzyskania nowych danych dotyczących monitoringu wód oraz wprowadzenie przepisów dających gminom możliwość włączania się do aglomeracji. Sprawozdanie przedstawi posłanka Ewa Wolak.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu poselski projekt zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawie o działach administracji rządowej. Projekt rozszerza obecnie obowiązujące przepisy o regulacje dotyczące integracji obywatelskiej i społecznej osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Zobowiązuje m.in. organy władzy publicznej do wspierania tej integracji. Projekt przewiduje, że na ten cel przeznaczane mają być dotacje celowe lub podmiotowe, a także środki z budżetów samorządów dla organizacji lub instytucji, których działalność służy m.in. integracji obywatelskiej lub społecznej. Z inicjatywą uruchamiania takich programów miałby występować minister odpowiedzialny za sprawy wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, czyli obecnie minister administracji i cyfryzacji. Projekt wpłynął do Sejmu 12 marca 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 19 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 3 kwietnia 2014 r. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze redakcyjnym i porządkowym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Arkady Fiedler.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług to kolejny punkt 66. posiedzenia Sejmu. Projekt m. in. znosi obowiązek tzw. metkowania, czyli oznaczania ceną każdej sztuki towaru. Projekt wprowadza nowe pojęcie – „eksponowanie” cen, w tym cen jednostkowych. Cena powinna być uwidoczniona tak, by kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości. Projekt proponuje wprowadzenie rozwiązań bardziej przyjaznych przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub cenników elektronicznych. Sposób uwidocznienia cen oraz wykaz towarów, dla których eksponowanie ceny jednostkowej nie jest konieczne, mają zostać określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Zgodnie z projektem w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny, konsument będzie miał prawo żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. Kolejną proponowaną zmianą jest wprowadzenie obowiązku informowania przez sprzedawców o przyczynie przeceny towarów. Za naruszenie tych przepisów groziłaby kara w wysokości do 20 000 zł. Jeśli do naruszenia tych przepisów doszłoby trzykrotnie w ciągu roku, kara wynosiłaby do 40 000 zł. Rząd przyjął projekt 10 grudnia 2013 r. Projekt wpłynął do Sejmu 9 stycznia 2014 r. 21 stycznia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 6 lutego 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie, a następnie projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. 3 kwietnia br. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o uchwalenie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. skrócenie z 5 do 3 lat okresu, po upływie którego nie będzie nakładana kara pieniężna za naruszenie obowiązku informowania o przyczynie przeceny towaru. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Bożena Szydłowska.

Izba zajmie się w drugim czytaniu komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Głównym celem projektu ustawy jest doprecyzowanie przepisów dotyczących systemów teleinformatycznych używanych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD) oraz przywrócenie nadzoru ministra właściwego do spraw transportu nad pytaniami egzaminacyjnymi na prawo jazdy. Projekt nakłada na WORD-y przeprowadzające egzaminy obowiązek wyboru jednolitego systemu teleinformatycznego. Projekt przywraca też zasadę merytorycznej odpowiedzialności ministra zajmującego się sprawami transportu za treść pytań egzaminacyjnych oraz nadzór nad nimi. Pytania będzie układać państwowa komisja. Zgodnie z projektem baza pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminach na prawo jazdy oraz egzaminach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nie będzie informacją publiczną, a tym samym nie będzie możliwe zapoznanie się z nią. Projektowana nowelizacja wprowadza też nowy 3-miesięczny okres karencyjny na ponowny wpis do ewidencji instruktorów jazdy dla tych instruktorów, którzy w ciągu danego roku nie odbyli wymaganego ustawą szkolenia zawodowego. Każdy instruktor przed ponownym wpisem do ewidencji będzie musiał ukończyć zaległe warsztaty szkoleniowe. Projekt wprowadza też uproszczenie dla osób posiadających zarówno uprawnienia instruktora, jak i wykładowcy. Będą one zobowiązane do odbycia tylko jednego obowiązkowego warsztatu szkoleniowego w roku, a nie dwóch, jak to jest obecnie. Projekt wpłynął do Sejmu 24 października 2013 r. z inicjatywy Komisji Infrastruktury. 3 grudnia 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania w tej komisji. 12 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze czytanie. 9 kwietnia br. Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie z poprawkami. Na etapie prac w komisji zaproponowano m.in., aby pytania na egzamin na prawo jazdy oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zostały uznane informację publiczną, a tym samym stały się jawne dla kandydatów na kierowców. Ponadto komisja zaproponowała, by egzamin na prawo jazdy można było zdawać na pojeździe innym niż ten, który należy do WORD. W sprawozdaniu znalazła się także poprawka uchylająca obowiązek odbywania szkolenia teoretycznego dla kursantów w szkołach jazdy. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Leszek Aleksandrzak.

Sejm zajmie się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja ma charakter porządkujący i likwiduje Radę ds. Autostrad oraz Państwową Radę Nieruchomości. W wyniku zmiany przepisów w ostatnich latach, większość zadań wykonywanych przez Radę ds. Autostrad, zdaniem rządu, stała się nieaktualna. Z kolei doradztwo Państwowej Rady Nieruchomości, która po raz ostatni zebrała się w 2009 r., miało charakter ogólny, a przerwa w funkcjonowaniu tego ciała nie miała – zdaniem Rady Ministrów - negatywnego wpływu na decyzje podejmowane w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami. Rząd przyjął projekt 4 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 20 marca br. 25 marca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. 3 kwietnia br. odbyło się pierwsze czytanie projektu. Komisja wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdanie przedstawi poseł Maciej Banaszak.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych to kolejny punkt posiedzenia Izby. Projekt wprowadza jednolite wzory wniosków (przygotowanych w formie dokumentów elektronicznych) w niektórych procedurach administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Celem zmian jest przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Standaryzacja wniosków stanowi pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Rząd planuje wprowadzenie 68 wzorów wniosków, które będą wykorzystywane w sytuacjach opisanych w 22 ustawach. Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres danych wymaganych dla określonej procedury i zawierać wskazania, jakie dokumenty (załączniki) należy dołączyć. Propozycja ta ma ograniczyć liczbę urzędowych wezwań do uzupełnienia braków, co zdaniem rządu znacząco przyspieszy załatwianie spraw administracyjnych. Za udostępnienie wniosków będą odpowiedzialni właściwi ministrowie. Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Repozytorium znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wzory wniosków będą dostępne też m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu. Rząd przyjął projekt 14 stycznia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 29 stycznia 2014 r. 4 lutego 2014 r. został on skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Pierwsze czytanie odbyło się 12 marca br. 2 kwietnia br. komisja przyjęła sprawozdanie z poprawkami. Zaproponowała m.in., by osoby ubiegające się o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne nie musiały (tak jak obecnie) przedstawiać certyfikatu technicznego, ale oświadczenie o jego posiadaniu. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Adam Szejnfeld.

Sejm zajmie się także w pierwszym czytaniu poselskim projektem ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA, od angielskiego tłumaczenia nazwy Polish Space Agency). W myśl projektu POLSA będzie realizowała zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie działać na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i naukowych. POLSA ma m.in. koordynować polską politykę kosmiczną, nadzorować realizację programów międzynarodowych, podejmować oraz wspierać działania na rzecz promocji polskiego przemysłu kosmicznego i polskiej myśli naukowej w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej a także wykonywać zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z projektem agencja będzie podlegać premierowi. Szef rządu będzie też powoływał jej prezesa, a organem nadzorczym i doradczym agencji będzie rada. W jej skład wejdzie dziewięciu przedstawicieli administracji rządowej oraz po czterech przedstawicieli nauki i przemysłu o uznanych osiągnięciach. Projekt przewiduje, że agencja będzie miała siedzibę w Warszawie. Będzie też mogła tworzyć oddziały terenowe. Projekt wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2013 r. Jest on ponadpartyjną inicjatywą poselską. 25 marca 2014 r. wnioskodawcy złożyli autopoprawkę do projektu. 3 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt przedstawi poseł Waldemar Pawlak.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego to kolejny punkt posiedzenia. Projekt zwiększa ochronę praw klientów banków - przede wszystkim konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorców - przed skutkami składania pisemnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (bte). Chodzi o sytuacje, gdy klienci banków nie zostali należycie poinformowani o skutkach prawnych złożenia takiego oświadczenia. Autorzy proponują nałożenie na banki obowiązku informowania klientów o skutkach wystawienia bte. Pouczenie o skutkach wystawienia tego dokumentu ma znaleźć się w treści oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Ponadto projekt zobowiązuje banki, by przed złożeniem w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bte, informowały niezwłocznie klientów o takim zamiarze. Konsekwencjami powyższych propozycji są zmiany w procedurze cywilnej. Zgodnie z projektem w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bte sąd badałby czy dłużnik został poinformowany o skutkach wystawienia bte. Ponadto projekt wprowadza obowiązek doręczania dłużnikowi postanowienia sądu o nadaniu klauzuli wykonalności bte oraz daje prawo do wniesienia na nie zażalenia. Ponadto autorzy proponują, by komornik miał obowiązek zawiesić z urzędu postępowanie egzekucyjne, jeśli dłużnik wniósł poprawne formalnie żądanie pozbawienia bte wykonalności. Projekt wpłynął do Sejmu 4 lutego 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Polskie Stronnictwo Ludowe. 25 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Mieczysław Kasprzak.

Izba zajmie się ponadto w pierwszym czytaniu pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Propozycja rządu jest kolejnym etapem wdrażania projektu „darmowy podręcznik”. Projekt nowelizacji ustawy oświatowej umożliwia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostęp do bezpłatnych podręczników, innych materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Ponadto projekt zmienia m.in. warunki dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe. Podręczniki i materiały edukacyjne mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom. Projekt nakłada na ministra edukacji obowiązek wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć za zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III. Podręcznik ten nie będzie obowiązkowy. Uczniowie będą mogli korzystać z innego, jeżeli jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę. Podręczniki mają trafiać do szkół stopniowo. W roku szkolnym 2014/2015 program obejmie klasy I, w roku 2015/2016 klasy II, a w roku 2016/2017 klasy trzecie. Ponadto projekt wprowadza zasadę, że podręcznik lub inne materiały edukacyjne będą wybierali wspólnie nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. W klasach I-III szkoły podstawowej dotyczy to nauczania zintegrowanego, a na wyższych etapach edukacji – poszczególnych przedmiotów. W sytuacjach spornych decyzję ma podejmować dyrektor szkoły. Wybór ten ma być ponadto opiniowany przez radę rodziców. Informacja o stosowanych w danym roku szkolnym podręcznikach i materiałach edukacyjnych oraz ćwiczeniowych będzie podawana do publicznej wiadomości. Ponadto projekt wprowadza dotację celową dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja na zakup podręczników do nauczania języka obcego, materiałów edukacyjnych do jego nauczania lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas gimnazjum. Program ten ma być wdrażany etapami – w 2014 r. ma objąć uczniów I klasy podstawówki. Rząd szacuje, że w latach 2014-2023 koszt wprowadzenia nowych rozwiązań wyniesie 3,8 mld zł. Projekt wprowadza też zmiany w warunkach dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Zakazane będzie zamieszczanie w podręcznikach ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania. Rząd przyjął projekt 15 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 18 kwietnia lutego 2014 r. 22 kwietnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister edukacji narodowej.

Izba przeprowadzi drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o edukacji seksualnej. Celem projektu jest przeniesienie regulacji związanych z edukacją seksualną z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży do ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z projektem uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo mieliby w tygodniu jedną godzinę lekcji „wiedzy o seksualności człowieka”. Z tego obowiązku byłyby wyłączone szkoły dla dorosłych. Ocena z tego przedmiotu miałaby być uwzględniana przy obliczaniu średniej ocen. Przedmiot ma być dostosowany do wieku, zdolności poznawczych oraz potrzeb uczniów. Ma obowiązywać od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Program nauczania ma obejmować informacje na temat seksualności człowieka i związanych z nią praw oraz odpowiedzialnego, świadomego rodzicielstwa, w tym m.in. postępowania z noworodkami, wychowywania dzieci i rozpoznawania ich potrzeb, a także ochrony przed przemocą seksualną, metod zapobiegania ciąży i chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowania wolnych od przemocy, partnerskich relacji w związkach. Projekt wpłynął do Sejmu 22 lutego 2013 r. jako inicjatywa grupy posłów KP SLD, TR i posłów niezrzeszonych. 24 kwietnia 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu 5 grudnia 2013 r. komisja wnosi o jego odrzucenie. Sprawozdanie przedstawi poseł Piotr Paweł Bauć.

Posłowie rozstrzygną także o losach poprawek Senatu do pięciu ustaw.

Jedną z nich jest nowelizacja ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE z 16 listopada 2011 r. Zmiany mają usprawnić nadzór finansowy nad podmiotami skupionymi w tzw. konglomeraty finansowe. Ustawa dostosowuje do wymogów unijnych ustawowe definicje: konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, podmiotu zależnego i nadzoru dodatkowego. Ustawa zmienia też Prawo bankowe, ustawę o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Sejm uchwalił ustawę 14 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. Senat podjął uchwałę, w której zaproponował wprowadzenie do ustawy poprawek o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.

Posłowie rozpatrzą też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają zwiększyć atrakcyjność służby i udoskonalić funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych, utworzonych w 2010 r. w ramach programu profesjonalizacji polskiej armii. Nowelizacja przewiduje m.in. zachęty finansowe dla żołnierzy NSR. Za każdy dzień ćwiczeń lub okresowej służby wojskowej zamiast 1/30 otrzymają oni 1/21 dwuipółkrotnej średniej miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Uposażenie będzie wypłacane według stanowiska służbowego, a nie stopnia wojskowego, jak dotychczas. Zostanie też wprowadzony dodatek motywacyjny za posiadanie klasy kwalifikacyjnej. Ponadto wydłużony ma zostać maksymalny czas służby w NSR. Dotychczas było to 15 lat, a nowelizacja przewiduje, że limitem będzie granica wieku odpowiednia dla stopnia wojskowego - 50 lat dla szeregowych i 60 lat dla podoficerów i oficerów. Ustawa umożliwia też ponoszenie przez armię kosztów szkoleń żołnierzy NSR na rynku cywilnym. Chodzi o podnoszenie kwalifikacji, które byłyby przydatne w wojsku. Ponadto dzięki nowelizacji możliwa będzie zmiana kontraktu i stanowiska służbowego żołnierza NSR bez konieczności przeprowadzania ponownie procedury weryfikacyjnej. Ustawa upraszcza także system wypłacania rekompensat dla pracodawców w związku z koniecznością znalezienia zastępstwa za pracownika, który podjął służbę w NSR. Sejm uchwalił ustawę 14 marca 2014 r. Senat na posiedzeniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził do niej poprawki o charakterze doprecyzowującym, ujednolicającym i redakcyjnym.

Rozpatrzenie stanowiska Izby drugiej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach to kolejny punkt 66. posiedzenia Sejmu. Nowelizacja ma wzmocnić system opieki szkolnej nad dziećmi szkół podstawowych, w tym specjalnych oraz integracyjnych. Przyjęte zmiany umożliwiają zatrudnienie w tych placówkach asystentów nauczycieli, którzy będą wspierać pedagogów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze lub świetlicowe. Zgodnie z nowelizacją, asystent nauczyciela będzie musiał mieć wykształcenie na poziomie wymaganym w przypadku nauczycieli szkoły podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenci będą zatrudniani przez gminy na podstawie Kodeksu Pracy. Ich wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć pensji nauczyciela dyplomowanego. Ponadto nowelizacja upraszcza procedurę odraczania obowiązku szkolnego 6-latków. Będzie ono następowało, zgodnie z opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Ponadto nowelizacja przenosi z poziomu rozporządzenia do ustawy przepisy dotyczące świetlic szkolnych. Zajęcia świetlicowe będą organizowane przez szkołę m.in. na wniosek rodziców, a pod opieką jednego nauczyciela będzie mogło przebywać nie więcej niż 25 uczniów. Sejm uchwalił ustawę 21 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. Senat podjął uchwałę, w której zaproponował wprowadzenie do ustawy poprawek. Zaproponował m.in. aby możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela została zawężona do klas I-III. Ponadto Senat wnosi o to, aby opiekę nad najmłodszymi w szkole wspierali także asystenci wychowawców świetlicy lub inne osoby.

Rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym to kolejny punkt powiedzenia Izby. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 maja 2013 r. Nowe regulacje zmieniają zasady finansowania działalności zarządców m.in. torów kolejowych. Koszty dotychczas finansowane z dotacji budżetowej będą pokrywane z przychodów przewoźników kolejowych, a środki na pokrycie kosztów, które do tej pory zarządca infrastruktury finansował z pieniędzy od firm przewozowych, mają pochodzić z budżetu państwa. Ponadto nowelizacja usuwa lukę w prawie dotyczącą sytuacji, w której Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmawia zatwierdzenia proponowanych przez zarządcę stawek opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Zgodnie z nowymi przepisami, do czasu zatwierdzenia opłat proponowanych przez zarządcę będzie obowiązywać ostatnio zaakceptowany cennik. Nowelizacja ma również umożliwić przekazanie jednemu z zarządców infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe - 500 mln zł z Funduszu Kolejowego w 2014 r. w celu prawidłowego wykonania wyroku Trybunału. Sejm uchwalił ustawę 21 marca 2014 r. Senat na posiedzeniu 10 kwietnia 2014 r. zaproponował do niej poprawki o charakterze legislacyjnym.

Posłowie rozpatrzą też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nowelizacja podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców lub opiekunów, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Dotyczy to opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących do 25. roku życia. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 maja 2014 r. wsparcie wyniesie 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne (razem 1321 zł). W 2015 r. będzie to 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 376 zł składki (łącznie 1576 zł), a docelowo w 2016 r. 1300 zł świadczenia (kwota odpowiadająca prognozowanej płacy minimalnej) oraz 403 zł składki (w sumie 1703 zł). Sejm uchwalił ustawę 4 kwietnia 2014 r. Senat na posiedzeniu 10 kwietnia 2014 r. wprowadził do niej poprawki. Senat zaproponował wprowadzenie od 2017 r. mechanizmu waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego w tempie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z senackimi poprawkami, świadczenie pielęgnacyjne będzie corocznie podwyższane o procentowy wzrost płacy minimalnej. Ponadto Izba druga proponuje, aby decyzje o wysokości świadczeń pielęgnacyjnych były zmieniane z urzędu, co usprawni proces ich waloryzowania.

W bloku głosowań posłowie rozpatrzą w trzecim czytaniu projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2124), który powstał na podstawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk nr 1383) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703). W projekcie poselskim znalazła się propozycja wydłużenia - z roku do pięciu lat - okresu, po upływie którego nie będzie możliwe wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Analogiczna propozycja znalazła się w projekcie rządowym. Propozycja rządu zawiera też szereg rozwiązań, których celem jest wzmocnienie polskiego systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Projekt ma m.in. odformalizować stosowane procedury i przyspieszyć ich działanie. Zdaniem rządu obecne przepisy nie są wystarczająco skuteczne w zwalczaniu karteli. W przepisach dotyczących kontroli koncentracji projekt wprowadza w niektórych przypadkach dwuetapowe rozpatrywanie wniosków. Chodzi m.in. o sprawy szczególnie skomplikowane, takie w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku oraz te, które wymagają przeprowadzenia badań rynkowych. W tych przypadkach termin zakończenia jest przedłużany o 4 miesiące. Postanowienie w tej sprawie ma wydawać prezes UOKiK. Ponadto w sprawach, w których występuje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji, UOKiK będzie miał obowiązek przedstawić przedsiębiorcy zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji wraz z ich uzasadnieniem. Umożliwi to przedsiębiorcom ustosunkowanie się do zarzutów. W przypadku tzw. prostych koncentracji, a więc spraw niebudzących wątpliwości, projekt zakłada jednomiesięczny termin na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas UOKiK na rozpatrzenie wniosku we wszystkich postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji miał 2 miesiące. Zgodnie z projektem koncentracje polegające na połączeniu przedsiębiorców osiągających na terytorium Polski obroty do 10 mln euro lub na tworzeniu przez nich wspólnych przedsiębiorstw nie będą podlegały zgłoszeniu. Projekt przewiduje ponadto, że prezes UOKiK będzie mógł publicznie ostrzegać o przypadkach naruszania zbiorowych interesów konsumentów, mogących ich narazić na poważne straty finansowe. Dotyczyć to ma m.in. wprowadzających w błąd reklam. Będą one upubliczniane na podstawie postanowienia prezesa UOKiK, na które ma przysługiwać zażalenie. Ponadto projekt doprecyzowuje i porządkuje przepisy dotyczące kontroli i przeszukania. Projekt zawiera także przepisy dotyczące tzw. środków zaradczych, czyli takich, których celem jest zakończenie naruszania zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub usunięcia jego skutków. Projekt wprowadza do ustawy procedurę dobrowolnego poddania się karze. Ma to przyspieszyć czas uprawomacniania się wydawanych decyzji. Zgodnie z projektem maksymalna kara pieniężna dla osób fizycznych, pełniących w przedsiębiorstwach funkcje kierownicze lub zasiadających w ich organach zarządzających będzie mogła wynieść 2 mln zł. Chodzi o kary za naruszenie zakazu porozumień antykonkurencyjnych. Drugie czytanie odbyło się 19 lutego 2014 r. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Gospodarki w celu ich zaopiniowania. Autorzy poprawek proponowali m.in., by nie były zakazane porozumienia antykonkurencyjne dotyczące rynków nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Komisja Gospodarki rekomenduje odrzucenie wszystkich poprawek. Sprawozdanie przedstawi poseł Tadeusz Aziewicz.

Ponadto Sejm zajmie w głosowaniu stanowisko w sprawie przedstawionego przez Radę Ministrów sprawozdania z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Źródło: sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu