+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Ustawa o korytarzach przesyłowych będzie w 2012 r.

Energetyka  Dariusz Ciepiela 2012-04-03 13:11

Pod koniec 2012 r. ustawa o korytarzach przesyłowych powinna wejść w życie - mówi Andrzej Czerwiński, poseł PO, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Trwają prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych. To jedna z czterech najważniejszych ustaw - poza nowelizacją Prawa energetycznego oraz projektami ustawy o odnawialnych źródłach energii i Prawo gazowe - dla sektora energetycznego.

- Zadaniem ustawy o korytarzach przesyłowych jest uporządkowanie systemu prawnego i stworzenie dogodnych warunków do inwestowania w nowe sieci energetyczne i gazowe i do remontów sieci już istniejących. To jedno z najpilniejszych zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego - mówi Andrzej Czerwiński, poseł PO, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Andrzej Czerwiński podkreśla, że nie ma to być kolejna spec ustawa, która siła narzuca określone zachowania obywatelom.

W ustawie przewiduje się system odszkodowawczy. Są określone algorytmy, dzięki którym w sposób rynkowy będzie oceniane kto z właścicieli nieruchomości jest narażony na szkody wskutek prowadzonej inwestycji i w jakiej wysokości właścicielowi będą się należały rekompensaty.

Znaczący udział w konsultacjach społecznych mają samorządowcy, w tym przedstawiciele Związku Powiatów Polskich oraz Konwentu Marszałków.

- Samorządy lokalne, rząd i parlament chcą, żeby do końca pierwszego półrocza dopracować szczegóły projektu ustawy. Wówczas projekt ustawy trafiłby do Sejmu. Prace w komisjach sejmowych prowadzone byłyby we wrześniu i październiku, pod koniec roku ustawa powinna być gotowa i mogłaby wejść w życie - wyjaśnia Andrzej Czerwiński.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych napisano, że obecnym stanie prawnym głównym problemem przedsiębiorców przesyłowych realizujących inwestycje liniowe uznawane za inwestycje celu publicznego jest brak spójności przepisów prawa stwarzających precedens, w którym pojedynczy właściciel gruntu może w sposób skuteczny na wiele lat zablokować realizację inwestycji sieciowych.

Realizacja inwestycji przesyłowych w oparciu o dotychczasowe prawodawstwo napotyka na szereg utrudnień, które wynikają ze specyfiki tych inwestycji: przebieg linii przez tereny kilku lub kilkudziesięciu gmin. W obowiązującym porządku prawnym nie ma możliwości ustanowienia służebności z mocy prawa (automatycznego wyznaczenia służebności), która umożliwi przedsiębiorcy przesyłowemu realizację przedsięwzięcia nie uzależniając go od wcześniejszej zapłaty stosownego odszkodowania. Oczywiście ustawa nie pomija kwestii ustalania i wypłaty odszkodowania, jednak przewidziana w niej procedura, w wyniku której nastąpi wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania jest niezależna od postępowania w przedmiocie ustanowienia/określenia korytarza, czy też lokalizacji urządzenia przesyłowego w korytarzu.

- Bez uchwalenia ustawy, w której wprowadzone zostaną kompleksowe rozwiązania usuwające obecnie istniejące bariery w procesie inwestycyjnym, bardzo utrudnione jest rozpoczynanie nowych inwestycji liniowych, jak i kontynuacja już rozpoczętych - czytamy w uzasadnieniu.


Źródło: wnp.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu